dic

јуни 12, 2019

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТЕСТОТ ПО НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ „БИОЛОГИЈА“ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК НА ДРЖАВНАТА МАТУРА

Државниот испитен центар информира дека во тестот по наставниот предмет Биологија на албански јазик, во рамките на државната матура, е направена ненамерна техничка грешка која не влијае врз резултатите на матурантите. Тестот по Биологија е идентичен на сите три јазици (македонски, албански и турски јазик). Идентични се зададените задачи, точните одговори и клучот според кој се оценуваат задачите.
Само на стр. 9 е направена ненамерна техничка грешка при испишувањето на поените кои се однесуваат на задача 31 (напишано е 1 поен, наместо 3 поени) и задача 32 (напишано е 1 поен, наместо 4 поени). Тие две бројки не влијаат ниту на содржината на прашањето, ниту на точните одговори на задачите. Целосно точните одговори на учениците ќе бидат оценети соодветно, со максимум 3, односно 4 поени.
Државниот испитен центар им се извинува на матурантите поради направената техничка грешка и им гарантира дека таа нема воопшто да влијае на нивниот резултат по наставниот предмет Биологија на албански јазик.

Новости
About admin