Државен матурски одбор

СОСТАВ

Државниот матурски одбор, согласно член 38, став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,  10/15, 98/15, 145/15 и 30/16) се состои од 15 члена. Истиот го  формира министерот за образование и наука од редот на стручни и компетентни лица.

Мандатот на Државниот матурски одбор е четири години.

Со Решенијатабр.19-19408/1 од 10.12.2014 година, бр.19-19408/2од 11.12.2014 година, 20-5989/1 од 22.03.2016 година, бр.20-7876/1 од 27.06.2017 година и бр.20-7876/3од 03.07.2017 година,именувани се претседател и членовина Државниот матурски од­бор во следниот состав:

Претседател на Државниот матурски одбор

 • Анета Трпеска-Министерство за образование и наука

 

Членови на Државниот матурски одбор

 • проф. д-р Славица Србиновска-Филолошки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
 • д-р Решат Ќаили-Државен универзитет во Тетово
 • д-р Илбер Села-Универзитет на Југо-источна Европа, Тетово
 • доц. д-р Блерим Саити-Државен универзитет во Тетово
 • проф. д-р Маја Бојаџиева-Филолошки факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
 • проф. д-р Ленче Милошева-Универзитет „Гоце Делчев, Штип
 • д-р Веселинка Лабровска-Институт за македонски јазик „Крсте Мирисков, Скопје
 • м-р Бекир Кадриу-Универзитет на Југо-источна Европ, Тетово
 • м-р Абдулхамит Јашари-Универзитет на Југо-источна Европа-Тетово
 • Назухрете Сулемани-Министерство за образование и наука
 • Никола Младеновиќ-Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
 • м-р Катица Спасовска Бинчева-Државен испитен центар
 • доц. д-р Александар СпасовПравен факултет „Јустинијан I“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Извршен секретар на Државниот матурски одбор

 • д-р Бети Ламева-Државен испитен центар

НАДЛЕЖНОСТИ

Државниот матурски, согласно член 31од Правилник за начинот на полагање и оценување нарезултатите на учениците на испитите во државна матура вогимназиското, стручното и средното уметничко образование(„Службен весник  на Република Македонија“ бр. 66/10 и 63/12), ги врши работите во врска со усогласување наподготовките за спроведувањето на државната матура, а особено:

 • разгледувадокументизаорганизирање и спроведувањенадржавнатаматура;
 • разгледувагодишниизвештаизаспроведенитематурскииспитивогимназиското,стручното и уметничкотообразование;
 • предлагапраговинаположеностзаиспититекоисеполагаатекстернодоМинистерствотозаобразование и наука;
 • вршидругиработикоисевофункцијанаунапредувањенадржавнатаматуравогимназиското, стручното и уметничкотообразование.